Regulamin korzystania z modułu euroTICKET WWW.


I


Zakres regulaminu.


1. Regulamin dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem stron WWW i dokonywania za nie płatności za pomocą kart kredytowych, e-przelewów i przelewów tradycyjnych.

2. Skorzystanie z modułu euroTICKET WWW jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Umowne Warunki Przewozu wybranego Przewoźnika.


II


Definicje.


1. ITsoft - oznacza firmę ITSOFT A. Kacprzak, M. Wojtasik, J. Osuch Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277737, NIP 676-17-78-495.

2. Moduł euroTICKET WWW - moduł internetowy należący i obsługiwany przez ITsoft, umożliwiający Kupującemu dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego.

3. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z modułu euroTICKET WWW w celu zakupu w imieniu Pasażera biletu autokarowego.

4. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.

5. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Kupującego.

6. eCard S.A. - firma zajmująca się realizacją płatności, za pomocą kart kredytowych i e-przelewów, w procesie zakupu biletu autokarowego.

7. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.

8. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.


III


Proces zakupu biletu autokarowego.


1. Zakupu biletów za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW oraz zlecania wykonania operacji na tych biletach, mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Kupujący za pomocą modułu euroTICKET WWW dokonuje wyboru połączenia i Przewoźnika realizującego to połączenie.

3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja w jego imieniu niniejszego Regulaminu i Umownych Warunków Przewozu.

4. Kupujący realizuje płatność za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności tj. karty płatniczej, e-przelewu i przelewu tradycyjnego.

5. Płatności za pomocą kart płatniczych i e-przelewów są obsługiwane przez firmę eCard S.A., która jest gwarantem bezpiecznej transakcji. W trakcie realizacji w/w płatności ITsoft nie uzyskuje żadnych danych dotyczących konta Kupującego.

6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu, Kupujący ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.

7. Dokonując płatności, Kupujący powinien mieć pewność, że posiada kartę kredytową lub konto w banku obsługiwane przez eCard S.A. oraz środki wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.

8. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty kredytowej, lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

9. Za bilety części Przewoźników można zapłacić przelewem tradycyjnym. Tę formę zapłaty można wybrać tylko w przypadku, gdy do daty wyjazdu pozostało nie mniej niż 10 dni roboczych.

10. W przypadku wybrania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym:

1. Kupujący ma 3 godziny od momentu założenia rezerwacji na zalogowanie się w module euroTICKET WWW, za pomocą przesłanych mailem danych (nr transakcji i PIN), co spowoduje przedłużenie rezerwacji do 5 dni,

2. Kupujący niezwłocznie wyśle na konto ITsoft przelew na kwotę równą cenie biletu (Kupujący może wydrukować bezpośrednio z modułu euroTICKET WWW wzór przelewu zawierający niezbędne dane),

3. ITsoft po otrzymaniu przelewu prześle Kupującemu mailem potwierdzenie zakupu biletu.

Jeżeli w czasie trwania w/w rezerwacji (5 dni) przelew nie zostanie zaksięgowany na koncie ITsoft to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta i Kupujący nie będzie miał gwarancji zakupu biletu. W takim przypadku, jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie ITsoft przed datą wyjazdu i będzie wolne miejsca na wybrane połączenie, to ITsoft potwierdzi mailem Kupującemu fakt zakupu biletu, a jeżeli nie będzie wolnych miejsc, to ITsoft zwróci Kupującemu kwotę zapłaty na jego konto.

11. Po zakończeniu procesu zakupu, Kupujący drukuje bilet na zwykłej kartce A4.

12. W procesie zakupu Kupujący otrzymuje numer transakcji oraz specjalny numer PIN, który w razie niepowodzenia umożliwia mu powtórne wydrukowanie biletu.

13. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru.

14. Zakup biletu za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.

15. ITsoft dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze. ITsoft rekomenduje każdorazowe sprawdzenie Umownych Warunków Przewozu na stronach internetowych wybranego Przewoźnika.


IV


Wykonywanie operacji na zakupionych biletach.


1. ITsoft umożliwia Kupującemu dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu , zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.

2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Przewoźnik pobiera opłatę manipulacyjną, zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu.

3. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:


1. za pomocą numeru transakcji i PINu zalogować się w module euroTICKET WWW, korzystając z linku Zmień bilet (nastąpi bezpośrednie przekierowanie do okna z wyborem operacji) lub za pomocą linku Twój bilet, a następnie opcji "Zmień/Zwróć". Wybrana zmiana zostanie wykonana automatycznie, zgodnie z obowiązującymi warunkami przewozu oraz - w przypadku zmiany daty wyjazdu/przyjazdu lub datowania biletu OPEN - jeżeli będą wolne miejsca na wybrany kurs. W przypadku braku możliwości wykonania wybranej operacji, każdorazowo wyświetlany jest stosowny komunikat.

2. po wykonaniu operacji Kupujący powinien ponownie wydrukować bilet zawierający dane po wykonanych zmianach.


V


Ochrona danych osobowych.


1. Administratorem danych osobowych, które podaje Kupujący w procesie zakupu biletu jest Przewoźnik, z którym zostaje zawarta Umowa.

2. Pasażer ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji.


VI


Prawa i obowiązki stron.


1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.

2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z modułu euroTICKET WWW w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

3. Kupujący dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.

4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.

5. ITsoft będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.

6. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.


VII


Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.


1. ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźnika. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.

2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu przez moduł euroTICKET WWW, należy przesłać w formie pisemnej na adres reklamacje_www@euroticket.pl w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.Jedyny w pełni aktualny regulamin korzystania z serwisu umożliwiającego zakup biletów autobusowych euroTICKET WWW dostępny jest pod adresem internetowym http://sale.euroticket.pl/rules/itsoft_krakow_agent_www/rules.html